Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi.

Razpis za direktorja/direktorico

Svet javnega zavoda Ljudska univerza Ormož, Vrazova ulica 12, 2270 Ormož, v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) 30. členom Zakona o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS 6/18), 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 19. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 19/14) objavlja javni razpis za prosto delovno mesto

 

direktorja/direktorice

Ljudske univerze Ormož

 

Razpisni pogoji, ki jih morajo kandidati/kandidatke obvezno izpolnjevati:

– ustrezna izobrazba (najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje),

– pedagoško-andragoška izobrazba,

– strokovni izpit,

– 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta v izobraževanju odraslih,

– priložena vizija poslovnega in programskega razvoja za mandatno obdobje.

 

Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda, znanje angleškega jezika in računalništva ter izkušnje pri vodenju projektov.

 

Kandidati/kandidatke morajo k prijavi priložiti življenjepis, potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti ter potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku.

 

Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Delo na delovnem mestu direktorja/direktorice se opravlja polni delovni čas.

 

Kandidati/kandidatke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ/za Svet zavoda« na naslov Svet zavoda Ljudske univerze Ormož, Vrazova ulica 12, 2270 Ormož, v roku 15 dni od objave tega razpisa. Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka oddana na pošto s priporočeno pošiljko.

 

Kandidati/kandidatke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.

 

  Svet javnega zavoda

Ljudske univerze Ormož

 

Nazaj

Ostale novice