Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi.

Katalizatorji

 

Ime projekta: KATALIZATORJI – Zaposlovanje mladih za  družbene spremembe

Obdobje trajanja: 1. 2. 2020 do 15. 9. 2021

Financer: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Evropski socialni skladi

Vrednost projekta: 236.389,10 EUR

Projektni partnerji: Sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih - Sindikat Mladi plus (prijavitelji), Kulturno izobraževalno društvo Pina; Mladinski center Dravinjske doline; Zveza društev Mladinski center Postojna in Ljudska univerza Ormož, MCO.

Ciljna skupina: Iskalci zaposlitve - izhajajoč iz našega članstva in interakcije z mladimi brezposelnimi v sklopu našega dela se zavedamo, da mladi brezposelni in iskalci zaposlitve potrebujejo izkušnje, ki jih lahko izkazujejo tudi na trgu dela in pa tudi informacije o tem, kako pristopiti k iskanju zaposlitve, kakšne pravice imajo pri tem in o tem, kako lahko sami aktivno delujejo na svojem delovnem mestu.  Mladi v zaključnih letnikih šolanja (predvsem študentje) - Predvsem jih želimo opolnomočiti pri iskanju zaposlitve in jim predstaviti možnost aktivne participacije znotraj OCD in na delovnem mestu. Ciljamo tudi na dvig zavedanja o pomenu vseživljenjskih kompetenc in vseživljenjskega učenja (life-long learning) za osebni in karierni razvoj (vsebine mehkih veščin, aktivnega državljanstva, sodelovanja v procesih odločanja itd.) ter jih pripraviti na učinkovit vstop na trg dela, predstavitev pri delodajalcu, na prijavo kot aktivnih iskalcev zaposlitve, prav tako pa jih tudi opremiti z znanji in veščinami za aktivno sodelovanje v družbi. Mladi, ki si želijo družbenih sprememb - Trendi zadnjih let kažejo na povišanje nivoja aktivizma pri mladih, ki se na različne načine borijo za družbene spremembe (prostovoljstvo, socialna gibanja, protesti, shodi itd). Mladi si torej želijo ne le živeti, ampak  tudi delati v drugačni družbi ter to družbo soustvarjati. To je tudi smisel participacije in aktivnega državljanstva. Mladim je glede na raziskave pomembno, da delovno mesto reflektira njihovo zanimanje, vrednote in stališča. Mladi danes ne želijo samo delati za preživetje, ampak si želijo, da ima njihovo delo tudi nek pomen in jim predstavlja smisel.  Zato vidimo ogromno potenciala v tem, da se ustvarja zaposlitve z dodano vrednostjo tako, da se bodo odražale v dobrobiti celotne družbe (in ne zgolj v ekonomskem smislu) in ki bodo prispevale k družbenim spremembah in s tem odgovarjale tudi na potrebe mladih. 

Povzetek projekta: Projekt KATALIZATORJI temeljil na usposabljanju 120 mladih iz 6. regij. Usposobili se bodo za aktivno državljanstvo in participacijo v družbi, za aktiven vstop na trg dela ter za izvajanje zagovorniških aktivnosti. Mlade bo projekt preko usposabljanj in prakse pripeljal do zaposlitev, ki se bodo realizirale predvsem v organizacijah civilne družbe (OCD), s čimer bodo mladi lahko tudi prek svojih rednih delovnih mest prispevali k družbenim spremembam. V projektu bomo izvedli kampanjo za zaposlovanje mladih in krepitev OCD, s čimer se bo oblikovalo ukrepe na področju zaposlovanja mladih in za spodbujanje delovanja in zaposlovanja v OCD. Pri tem se bomo povezali z več kot 100 različnimi OCD, ki so tudi potencialni bodoči zaposlovalci. 

Opis projekta: Namen projekta je opolnomočenje mladih za aktivno državljanstvo, participacijo, za vstop na trg dela in za doseganje družbenih sprememb, ki se bodo nadaljevale v njihovih zaposlitvah (predvsem v OCD).

Glavni nameni: krepitev kompetenc mladih in zvišanje zaposljivosti mladih (usposabljanja), opolnomočenje mladih za družbene spremembe (usposabljanja), zvišanje ravni participacije in aktivnega državljanstva med mladimi (usposabljanja-praktični del s prakso, kampanja), zvišanje zavesti družbe in potencialnih delodajalcev o pomenu zaposlovanja mladih (kampanja), krepitev mladinskega sektorja in mladinskega dela z novimi znanji, pristopi in novimi kadri (novi sklopi usposabljanj, priročnik, gradiva, vsebine zagovorništva, prakse, zaposlitve),  vzpostavljanje rednega dialoga med mladimi, mladinskim sektorjem in odločevalci (kampanja, zaključna konferenca). 

Preko projekta se bodo mladi aktivirali predvsem na lokalni in regijski ravni, kjer bodo prek usposabljanja vključeni v mladinsko delo. V okviru usposabljanja bodo krepili svoje kompetence in zviševali zaposljivost, prav tako pa pridobivali praktična znanja in (prostovoljske) delovne izkušnje, ki jih bodo pridobili preko prakse (ki bo potekala v okviru usposabljanj).  Namen je povečati zaposljivost in zaposlenost mladih ter jim pomagati pri prehodu na trg dela, kar bo zagotovljeno s tem, da se mladi kompetenčno opremijo za profile, ki jih iščejo bodoči delodajalci. Bodoči delodajalci (več kot 100) bodo v projekt vključeni od samega začetka, po usposabljanjih pa se bodo z mladimi tudi spoznali (regijski dogodki, zaključna konferenca). Namen projekta je tudi dvigniti zavest o pomenu zaposlovanja mladih v organizacijah civilne družbe (potencialni bodoči delodajalci), z namenom doseganja družbenih sprememb in krepitve civilne družbe v Sloveniji. To bomo dosegli z vseslovensko kampanjo.  Projekt bo naslovil dva aktualna izziva družbe - problematika brezposelnosti mladih in kadrovska podhranjenost organizacij civilne družbe (OCD). Med OCD je bila že narejena raziskava o njihovih kadrovskih potrebah in profilih, ki so najbolj iskani. Verjamemo, da lahko mladi prek izkušnje participacije in mladinskega dela pridobijo potrebne kompetence za zasedanje bodočih delovnih mest.  V projektu bo poudarjena participacija mladih - tako preko tem, ki jih projekt naslavlja in bodo vsebina na usposabljanjih, kot tudi preko praktičnega dela, kjer bodo mladi preko organizacije aktivnosti izkusili aktivno državljanstvo na lokalni/regijski ravni, kot tudi v procesih zagovorništva za večje zaposlovanje mladih za družbene spremembe (kampanija).

Glavne projektne aktivnosti: Glavni cilj je mlade skozi 100-urna usposabljanja opolnomočiti za aktivno participacijo v družbi in na trgu dela. Z novo pridobljenimi znanji in praktičnimi izkušnjami se bodo zaposlili pri organizacijah civilne družbe in drugih tipih delodajalcev, med katerimi se je že izvedlo raziskavo, katere kadre potrebujejo (gre za predsem projektne vodje in komunikatorje). V okviru projekta bodo mladi pridobili potrebne kompetence, se spoznali s potencialnimi delodajalci in tako uspešno vstopili na trg dela. S tem se bo krepila participacija mladih, aktivno državljanstvo, njihova zaposljivost in zaposlenost ter se hkrati odzvalo na kadrovske potrebe delodajalcev. 

CILJI in REZULTATI:

1. zaposlitev dveh oseb za vodenje projekta in konzorcijskega partnerstva (vodja projekta in strokovni sodelavec);

2. izdaja izobraževalnega priročnika za usposabljanje mladih za družbene spremembe s poudarkom na dveh profilih: projektni vodja/manager in komunikator; 

3. priprava gradiva za udeležence;

4. promocijske aktivnosti za usposabljanja na nacionalni ravni in šestih regijskih ravneh (spletna stran, materiali);

5. v 6 regijah izvesti 100 urna usposabljanja;

6. vključitev 120 mladih; 

7. mladi bodo pridobili naslednje kompetence: mehke veščine, kreativnost, medosebne veščine in odnos do dela (zanesljivost, predanost, delavnost, odgovornost), timsko delo, možnost sodelovanja, samostojnost pri delu, organizacijske sposobnosti, sposobnosti koordiniranja, vodenje projektov, projektni management, faze projekta, komuniciranje z različnimi ciljnimi javnostmi, prek različnih kanalov (pisno, ustno, prek spleta, družbenih omrežij, priprava in montaža avdio vsebine (podcast), poznavanje osnov mladinskega dela in participacije mladih v družbi, aktivno državljanstvo mladih, poznavanje vloge organizacij mladinskega sektorja in organizacij civilne družbe za doseganje družbenih sprememb,  poznavanje teme zaposlovanja mladih, vstopa na trg dela, različnih oblik dela in pravic na trgu dela, sposobnost prepoznavanja lokalnih/regijskih/nacionalnih potreb mladih na področju zaposlovanja mladih in participacije v družbi ter sposobnost iskanja rešitev za naslavljanje teh potreb, sposobnost izražanja in predstavljanja pobud, realizacija idej, sposobnost oblikovanja političnih priporočil/ukrepov s področja zaposlovanja mladih in participacije mladih v družbi, sposobnost kritičnega mišljenja;

8. izvedba vsaj 6 regijskih dogodkov, pri katerih bodo sodelovali mladi udeleženci usposabljanj (praktični del usposabljanj) + na katere bodo povabljeni lokalni/regijski odločevalci in potencialni delodajalci;

9. izvedba kampanje za zaposlovanje mladih v organizacijah civilne družbe (krepitev NVO, mladinskega sektorja, zaposlovanja v sindikatih, zadrugah, ipd.): simpozij za oblikovanje kampanje s partnerji (konzorcijski, OCD, drugi akterji), izdelava komunikacijske strategije, izdelava materialov za spletno in terensko kampanjo, izdelava spletne izobraževalne igrice za spodbujanje aktivacije mladih za družbene spremembe (gamifikacija), izdelava vsebine zagovorništva,  izdelava in objava 10 podcastov z namenom ozaveščanja in informiranja ciljnih publik;

10. srečanje med mladimi in bodočimi delodajalci in informiranje mladih o prostih delovnih mestih (vsaj o tistih, ki bodo ustvarjena v posredno vključenih organizacijah (regijski dogodki +zaključna konferenca);

11. izvedba zaključne konference in predstavitev rezultatov projekta, kjer bodo prisotni mladi, potencialni delodajalci in odločevalci;

12. zaposlitev vsaj 65% mladih.

 

Nazaj

Ljudska univerza Ormož
Vrazova ulica 12
2270 Ormož

Telefon: 02 741 55 00
Mobitel: 070 766 976
E-pošta: lu-ormoz@guest.arnes.si

Uradne ure
ponedeljek-petek: 8.00 - 12.00
sreda: 15.00 - 17.00

Izobraževanje in svetovanje