Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi.

Računalnikar

Naziv poklicne izobrazbe: Računalnikar / Računalnikarica
Trajanje izobraževanja: dve izobraževalni leti

Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora biti uspešno opravljene naslednje obveznosti:

 • splošno izobraževalni predmeti in strokovni moduli,
 • odprti del kurikula
 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in
 • zaključni izpit.

Zaključni izpit obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

V kolikor odrasli udeleženci izobraževanja želijo opravljati zaključni izpit v naši ustanovi morajo prinesti dokazilo, da je poteklo 2 leti od zadnjega opravljanja zaključnega izpita na svoji matični šoli.

Cilji izobraževalnega programa

Udeležencem omogoča da:

 • pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki,
 • obvladajo matematično reševanje tehničnih problemov s svojega strokovnega področja,
 • obvladajo strokovno terminologijo,
 • se usposobijo uporabljati strokovno literaturo, tehnično in tehnološko dokumentacijo, tehnične predpise in standarde,
 • obvladajo znanja tehniškega dokumentiranja,
 • spoznajo instrumente in metode za merjenje komunikacijskih inštalacij,
 • spoznajo elemente komunikacijskih inštalacij in pravila za uporabo le teh,
 • poznajo delovanje elementov računalniških sistemov, njihovo uporabo in vzdrževanje,
 • usposobijo se za upravljanje z informacijsko strojno in programsko opremo,
 • usposobijo se za delo s strojno in programsko opremo, ki podpira multimedijske sisteme,
 • spoznajo standarde, tehniške predpise in regulativo na področju računalništva in varstva pri delu,
 • razvijejo zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževa­nja in varstvo okolja, racionalno rabo energije in materialov,
 • upoštevajo in izvajajo načela in predpise za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, varstva okolja, požarne varnosti in racionalne rabe energije, materiala in časa ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod,
 • poznajo pomen in cilje razvoja osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • imajo znanja, da uspešno organizirajo delo na svojem delovnem področju ob upoštevanju ekonomičnosti, zagotavljanja kakovosti, časovnih normativov, terminskega načrtovanja odvijanja naročil,
 • obvladajo znanje za učinkovito in uspešno uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij,
 • obvladajo specifično strokovno in poslovno slovenščino,
 • so naravnani v vseživljenjsko učenje, se spopolnjujejo ter skrbijo za svoj osebnostni razvoj za uspešno sodelovanje v družbi.

Predmetnik

obvezno/ izbirno

 

Kreditne točke

A - Splošnoizobraževalni predmeti

P1 – Slovenščina

obvezno

12

P2 – Matematika

obvezno

12

P3 – Tuji jezik

obvezno

9

P4- Umetnost

obvezno

2

P5- Družboslovje

obvezno

6

P6- Naravoslovje

obvezno

6

P7- Športna vzgoja

oproščena

7

   

54

B - Strokovni moduli

M1- Informatika s tehniškim komuniciranjem

obvezno

6

M2- Upravljanje z uporabniško programsko opremo

obvezno

5

M3- Vzdrževanje informacijske opreme

obvezno

10

M4- Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

obvezno

6

M5- Programiranje naprav

obvezno

8

M6- Vzdrževanje in postavitev podatkovnih baz

obvezno

8

M7- Napredno vzdrževanje strojne opreme

izbirno

9

M8- Napredno vzdrževanje programske opreme

izbirno

9

   

52

C – Praktično izobraževanje v šoli

obvezno

30

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

obvezno

36

D – Interesne dejavnosti

obvezno

6

E – Odprti kurikulum

obvezno

30

 • Izbirni strokovni moduli: Šola ali udeleženec izbere en strokovni modul: M7 ali M8.

Ljudska univerza Ormož
Vrazova ulica 12
2270 Ormož

Telefon: 02 741 55 00
Mobitel: 070 766 976
E-pošta: lu-ormoz@guest.arnes.si

Uradne ure
ponedeljek-petek: 8.00 - 12.00
sreda: 15.00 - 17.00

Pridobitev izobrazbe